St. Arjen Witteveen Fûns
   
   

 
 
 
 

   

  RSIN / fiskaal nûmer ANBI 8161 76 097
   
  St. Arjen Witteveen-Fûns
  Van der Looswei 28
  8615 LX Blauwhuis
   
  De Stifting hat ta doel it befoarderjen fan it gebrûk fan de Fryske taal op kultureel, godstsjinstich, maatskiplik en tsjerklik terrein yn'e rûmste sin.
   
  De stifting bistribbet har doel troch it dwaan en/of it befoarderjen fan ûtjeften, dy't dêrfoar yn'e beneaming komme en fierder troch al itjinge yn'e wiidste omfieming neffens it betinken fan it bestjoer befoarderlik wêze kin foar it doel fan de stifting.
   
  Foarsitter: I.M.L. Koenen - Fischer
  Skriuwer: S. Rypma
  Ponghâlder: Y.S. Andela
  Lid: J.B.J Flapper
  Lid: fakant
   
  De bestjoersders krije yn dizze funksje gjin beleanning.
   
  Finansjele ferantwurding   sjoch fierder
   
  Arjen Witteveen (1894-1952)   sjoch fierder
   


   

  www.arjenwitteveenfuns.nl