St. Arjen Witteveen Fûns

 
 
 
 
   
  De Stifting hat ta doel it befoarderjen fan it gebrûk fan de Fryske taal op kultureel, godstsjinstich, maatskiplik en tsjerklik terrein yn 'e rûmste sin.
   
  De stifting bestribbet har doel troch it dwaan en/of it befoarderjen fan útjeften, dy't dêrfoar yn 'e beneaming komme en fierder troch al itjinge yn 'e wiidste omfieming neffens it betinken fan it bestjoer befoarderlik wêze kin foar it doel fan de stifting.
   
  It bestjoer bestiet út de folgjende leden:
   
  Foarsitter:    I.M.L. Koenen - Fischer
  Skriuwer:    S. Rypma
  Ponghâlder:    Y.S. Andela
  Lid:    J.B.L. Flapper
  Lid:    W. van der Meer
   
  De bestjoersders krije yn dizze funksje gjin beleanning.
   
  Finansjele ferantwurding   sjoch fierder
   
  Arjen Witteveen (1894-1952)   sjoch fierder
   
  RSIN / fiskaal nûmer ANBI 8161 76 097
   
  St. Arjen Witteveen-Fûns
  Van der Looswei 28
  8615 LX Blauwhuis
   
   
  www.arjenwitteveenfuns.nl